NEWS

 

10
JAN

第一級別「生涯規劃發展培訓」課程

九龍西
活動回顧

香港基督教服務處生涯規劃服務隊(九龍西)8月活動回顧

24
NOV

「職」「興」午聚:家長青年職業興趣體驗日

新界西
活動回顧

基督教香港信義會生涯規劃服務隊(新界西)八月份活動回顧

21
NOV

第一級別「生涯規劃發展培訓」課程